Kronologija dogodkov

KRONOLOGIJA DOGODKOV, POVEZANIH S STAVBO DANAŠNJE GIMNAZIJE CELJE – CENTER

1911/12

Teče gradnja impozantnega vogalnega poslopja, ki ga je za potrebe vzgoje in izobraževanja v mestu zasnoval arhitekt Richard Kloss.

1912

V novo, moderno šolsko zgradbo se vselijo Državna mestna deška ljudska šola, Državna mestna dekliška ljudska šola ter Državna deška meščanska šola.

1914/15

Šolske prostore preuredijo v rezervno vojaško bolnišnico.

1919

15. februarja stavba spet sprejme učence prej omenjenih šol.

Med poletnimi počitnicami se izseli Državna deška meščanska šola.

Prostore v pritličju stavbe zasede Državna dvorazredna trgovska šola, v zgradbi začne gostovati tudi Obrtna nadaljevalna šola.

1921

Obrtna nadaljevalna šola se izseli.

1937

Mestni ljudski šoli v stavbi se preimenujeta v Državno I. deško ljudsko šolo in Državno dekliško ljudsko šolo.

1936/37

V šolskih prostorih je organiziran tudi en oddelek otroškega vrtca.

1941

Zgradba preide v nemške roke. V njej so poleg dveh že omenjenih mestnih ljudskih šol (I. deška in I. dekliška) še okoliški ljudski šoli (II deška in II. dekliška ljudska šola) ter meščanska šola. Velja splošna prepoved uporabe slovenščine.

1944

Zadnje leto vojne postane zgradba lazaret; med vojno jo pogosto zasedejo vojaki.

1945

15. julija se na šolskem dvorišču zberejo otroci obeh mestnih in obeh okoliških ljudskih šol in začnejo s poukom; čez tri tedne se pouk nadaljuje v očiščenih in nekoliko obnovljenih učilnicah.

1946

V Federativni ljudski republiki Jugoslaviji se uvede obvezno sedemletno osnovno šolstvo (štirje razredi nižje in trije razredi višje osnovne šole).

10. januarja je prvi šolski dan v novem šolskem letu. V šolskem poslopju sta obe mestni ljudski šoli in obe okoliški ljudski šoli, Državna dvorazredna trgovska šola in Šola za učence v gospodarstvu.

25. februarja okoliški ljudski šoli (II. deška in II. dekliška šola) zgradbo zapustita in jo prepustita prvotnima mestnima ljudskima šolama (I. deški in I. dekliški šoli).

Iz dveh mestnih in dveh okoliških celjskih osnovnih šol nastanejo 3 mešane osnovne šole, mešane glede na spol in socialni izvor. II. mešana osnovna šola dobi prostore v zgradbi sedanje Gimnazije Celje – Center.

1947/48

Po združitvi II. in III. mešane osnovne šola se III. prostorsko pridruži II. osnovni šoli, ki je že bila v zgradbi na današnji Kosovelovi ulici 1; iz poslopja se izseli Državna dvorazredna trgovska šola.

1948/49

Ukine se sedemletka; višji oddelki, ki se formalno pridružijo II. gimnaziji, ostanejo v pritličju zgradbe do šolskega leta 1949/50.

1949/50

Iz zgradbe se izseli Šola za učence v gospodarstvu, vseli pa celjsko Učiteljišče.

1951

Svet za prosveto in kulturo Ljudske Republike Slovenije leta 1951 sprejme sklep o petletnem šolanju učiteljev osnovnih šol.

1955

Usposabljanje učiteljev se podaljša iz štirih na pet let.

1958

Šolski zakon dokončno uzakoni osemletno osnovno šolo, kot edino obliko obveznega šolanja.

1962/63

Vpiše se zadnja generacija bodočih učiteljev.

1964/65

Po ukinitvi Učiteljišča začne v zgradbi delovati Gimnazija pedagoške smeri; v prvi letnik štiriletnega programa se vpišejo prvi dijaki.

1967

Z Zakonom o srednjem šolstvu je bila dana podlaga za zaključni izpit, ki je bil sestavljen iz dveh predmetov obveznega (materni jezik, novejša zgodovina in družbenopolitična ureditev države) in največ treh predmetov izbirnega dela, ki so ga določile šole same v soglasju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije.

1968

Poleg zadnje generacije učiteljiščnikov opravlja zaključni izpit prva generacija absolventov gimnazije pedagoške smeri.

1971

Ustanovi se Pedagoški šolski center; ob Gimnaziji pedagoške smeri začneta delovati še srednja Vzgojiteljska šola in oddelek PA Maribor za razredni pouk.

1974

1. septembra zapusti poslopje II. osnovna šola.

1975/76

Reformira se pedagoško šolstvo; poskusno se uvede usmerjeno izobraževanje.

1976

V okviru PŠC začne delovati enoletna Šola za varuhinje.

1980

Sprejet je zakon o usmerjenem izobraževanju. Slovensko srednje šolstvo v celoti pride v usmerjeno izobraževanje.

1981

Slovensko srednje šolstvo v celoti pride v usmerjeno izobraževanje. Pedagoški šolski center se preimenuje v Srednjo pedagoško šolo. Šola za varuhinje se podaljša na dve leti. Odpravi se opravljanje zaključnega izpita. Do leta 1984 so ga opravljali dijaki po starih programih.

1986

V prostorih preneha delovati dislocirani oddelek enote PA Maribor.

1989/90

Ukine se usmerjeno izobraževanje na Slovenskem.

1990/91

Srednja pedagoška šola postane Gimnazija Celje – Center; prva generacija se vpiše v program gimnazija.

1993/94

Prva generacija gimnazijcev opravlja zaključni izpit.

1995

V Sloveniji se znova uvede matura; za razliko od prejšnje je centralizirano eksterna, sestavljena iz treh obveznih (slovenščina, matematika, prvi tuji jezik) in dveh izbirnih predmetov.

Novembra se na prenovljenem delu podstrešja odpre vrata nova šolska knjižnica.

1999

16. aprila se preda svojim namenom nova športna dvorana ob stari zgradbi Gimnazije Celje – Center.

2003/2004

Gimnazija Celje – Center  prične ob programih gimnazija in predšolska vzgoja izvajati še program umetniška gimnazija – likovna smer.

2012/2013

Ustanovitev društva alumnov Gimnazije Celje – Center (Društvo GCC).

21. septembra na šoli in v parku za šolo v sodelovanju z II. osnovno šolo Celje poteka prireditev Naših sto (druženje generacij ob 100-letnici poslopja).

23. novembra se s slavnostno akademijo v Narodnem domu Celje zaključijo slovesnosti ob 100-letnici poslopja.

 

Ravnatelji (od vselitve Učiteljišča v poslopje v Kosovelovi 1)

DANICA GLINŠEK, prof. (prva ravnateljica Učiteljišča) – od 1948 do 1952

ANTON AŠKERC, prof. – od 1952 do 1966

VIKTORIJA KAVČIČ, prof. – od 1966 do 1970

EMIL ROJC, prof. – 1970 do 1974

IVAN KAPŠ, prof. – od 1974 do 1992

IGOR MAJERLE, prof. – od 1992 do 2013
Po različnih virih povzela Irena Benedičič, prof.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja